Софтуер

Следните софтуерни приложения са разработени по проект ДН-16-6/2017 “Интегриран подход за моделиране на разпространението на горски пожари”:

  • MkBGFire : Hexagonal GMM. Разработчик: ас. Николай Икономов
  • FireGrid : Orthogonal GMM. Разработчик: гл. ас. Деян Мавров