Събития

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) организира „Седмица на бенефициентите на ФНИ“ в периода 1-5 юли 2019 г. в гр. София.

Събитието е в съответствие с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 г. и в изпълнение на Комуникационната стратегия на Фонд „Научни изследвания“, с цел популяризация на резултати от научни проекти, финансирани от ФНИ.
Представяне на текущите резултати от изпълнението на първия етап на проект ДН16/6/2017 “Интегриран подход за моделиране на разпространението на горски пожари”.

Презентация в pdf формат
Презентация в pptx формат

Presentation of the project “Integrated Approach for Modelling of the Forest Fires Spread”
See more

On 25.02.2019 in Hall 4 of NTS “Lesotechnika” – Sofia was held a meeting of the Association of forestry and forestry specialists dedicated to “Forest Protection and the fight against forest fires “. Engineer V. Konstantinov, Chief Expert at the Forest Control Conservation Directorate of the Forestry Executive Agency, Ministry of Agriculture, Food and Forestry, provided information on the seasonal dynamics of forest fires in the country in 2018, the burnt areas, the risk and the assessment of damage caused by human activity and inactivity to forest resources.

Prof. Hristo Tsakov, Head of the project “Integrated Approach for Modelling of the Forest Fires Spread” presented information from a meeting of the European Forest Institute and the European Commission in Barcelona, ​​Spain, February 11, 2019, under the title “The new paradigm for combating forest fires in Europe and the Mediterranean – Ideas and Successful Practices. ”

Nikolay Ikonomov, Ph. D.  demonstrated a new software product currently being developed by the project team in order to make the most of the development and forecasting of real forest fires, an original mathematical model was developed for this purpose. The following discussion expressed a desire for joint work and exchange of information between the experts of the FEG and the scientists working on the project.

Представяне на проекта „Интегриран подход за моделиране на разпространението на горски пожари“
Виж повече
На 25.02.2019 г. в зала 4 на НТС по „Лесотехника“ – София се проведе заседание на сдружението на лесовъдите и специалистите в горския сектор, посветено на „Опазването на горите и борбата с горските пожари“. Инженер В. Константинов, главен експерт в дирекция „Контрол по опазване на горските територии“ към Изпълнителната агенция по горите, Министерство на земеделието, храните и горите, изнесе информация за сезонната динамика на горските пожари в страната през 2018 г., опожарените територии, риска и оценката на щетите, нанесени от човешка дейност и бездействие, върху горските ресурси.

Проф. Христо Цаков, ръководител на проекта „Интегриран подход за моделиране на разпространението на горски пожари“, представи информация от среща на Европейския горски институт и Европейската комисия в Барселона, Испания, 11.02.2019 г., под наслов „Новата парадигма за борба с горските пожари в Европа и Средиземноморието – идеи и успешни практики“.

Д-р Николай Икономов демонстрира нов софтуерен продукт, който се разработва в момента от екипа на проекта, с цел да се осъществи максимално приближение до развитие и прогнозиране на реални горски пожари, като за целта е разработен оригинален математически модел.

На последвалата дискусия бе изказано желание за съвместна работа и обмен на информация между специалистите от ИАГ и учените, работещи по проекта.