Разпространение на резултати

Следните информационни материали са създадени и се разпространяват с финансовата подкрепа на проект ДН-16-6/2017 “Интегриран подход за моделиране на разпространението на горски пожари”: