Научни форуми

Участия на международни форуми

 1. Atanassov К., P. Vassilev, I. Georgiev, H. Tsakov, Generalized net model of the organization of the firefighting activities when dealing with forest fires. International Conference Advances in Neural Networks and Applications ‘2018, 15-17.09.2018, St. St. Konstantin and Elena Resort, Bulgaria (презентация, PDF, === Kb)
 2. XXI Международна научна конференция „Управление и устойчиво развитие”, 22-24 март 2019 г., Юндола, България
 3. Atanassov К., E. Marinov, P. Vassilev, Al. Alexandrov, An Improved Intuitionistic Fuzzy Estimation of the Area of 2D-Figures Based on the Pick’s Formula, 4th International Conference on Numerical and Symbolic Computation – Developments and Applications, Porto, 11-12.04.2019, ©ECCOMAS, Portugal (презентация, PDF, 293 Kb)
 4. Zoteva D., O. Roeva, A. Delkov, H. Tsakov, Intercriteria Analysis of Forest Fire Risk, 4th International Conference on Numerical and Symbolic Computation – Developments and Applications, Porto, 11-12.04.2019, ©ECCOMAS, Portugal (презентация, PDF, 836 Kb)
 5. Bureva V., L. Atanassova, K. Atanassov, A. Delkov, Application of the Game Method For Modelling for Locating the Wildfire Ignition Point, 4th International Conference on Numerical and Symbolic Computation – Developments and Applications, Porto, 11-12.04.2019, ©ECCOMAS, Portugal (презентация, PDF, 2694 Kb)
 6. Цаков, Хр., Ал. Александров, О. Роева, Д. Зотева. 2019. Горските пожари през последното десетилетие (2009-2018 г.), VI-та Международна конференция с младежка сесия “Екологично инженерство и опазване на околната среда”, 05-07.06.2019, Бургас (презентация, PDF, 1299 Kb)
 7. Zoteva, D., Roeva, O., Tsakov, H. Forest Fire Analysis Based on Intercriteria Analysis. 6th International IFS and Contemporary Mathematics Conference, 07-10.06.2019, Mersin, Turkey (постер, PDF, 851 Kb)
 8. Цаков, Хр., Ал. Александров, О. Роева, Д. Зотева, В. Атанасова, П. Василев. 2020. Горските пожари през 2019 г. – особености и тенденции, XXII Международна научна конференция “Управление и устойчиво развитие”, УОГС „Г. Аврамов“, 20.03.2020, Юндола (презентация, PDF, 2463 Kb)
 9. Цаков, Хр., Ал. Александров, О. Роева, В. Атанасова, П. Василев, Д. Зотева. 2020. Пожарите в горите на България и националната сигурност, Международна научна конференция „Широката сигурност” 2020, София, НБУ, 27.03.2020 г. (презентация, PDF, 2628 Kb)
 10. Александров, Ал. 2020. Горските пожари в България. VII-та Международна конференция с младежка сесия “Екологично инженерство и опазване на околната среда”, 05-07.06.2020, Бургас (презентация)
 11. Tsakov Hr., D. Zoteva, O. Roeva, The Connection Food Security and Forest Fires, 23rd International Conference “Materials, Methods & Technologies”, 19-22 August 2021, Burgas, Bulgaria (постер, PDF, 3644 Kb)
 12. Tsakov, Hr., Al. Alexandrov, D. Zoteva, O. Roeva. 2021. Forest fires in 2020 – economic and social consequences. Seventh International Conference with Scientific Session and Melissa Summer University. Ecological Engineering and Environment Protection (EEEP 2021), 30.09–03.10.2021, Varna, Bulgaria. (презентация, PDF, 7434 Kb)
 13. Цаков X., В. Маринков, П. Василев, О. Роева, Регионална и продоволствена сигурност на горите върху земеделски земи, пострадали от пожари, Научна конференция с международно участие „Екология и Агротехнологии – фундаментална наука и практическа реализация“, ИПАЗР „Н. Пушкаров“, София, 21-22.10. 2021 (постер, PDF, 2387 Kb)

Участия на национални семинари

 1. Цаков, Хр., О. Роева, В. Маринков, Ал. Делков. 2020. Проблемът безопасност – сигурност в борбата с горските пожари. Х научен семинар на ИГ-БАН, посветен на Седмицата на гората, София, ИГ-БАН, 10.12.2020 г. (презентация, PDF, 2860 Kb)
 2. Цаков, Хр., В. Маринков, Ал. Делков, О. Роева. 2021. Регионална опасност и мерки за опазване на горските територии от пожари. XI научен семинар на ИГ-БАН, посветен на проф. д-р Емил Попов, София, 01.12.2021 г. (презентация, PDF, 2213 Kb)
 3. Цаков, Хр., В. Маринков, Ал. Делков, О. Роева. 2021. Особености на горските пожари през 2021 г. XI научен семинар на ИГ-БАН, посветен на проф. д-р Емил Попов, София, 01.12.2021 г. (презентация, PDF, 763 Kb)
 4. Цаков, Хр., В. Маринков, Ал. Делков, О. Роева. 2022. Зимно-пролетните горски пожари в България – причини и особености (2018-2022 г.), XII научен семинар на ИГ-БАН, Секция „Лесотехнически науки при СУБ“ – Национална програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“, София, 12.04.2022 г. (презентация, PDF, 528 Kb)