За проекта

Проект ДН16/6/2017 “Интегриран подход за моделиране на разпространението на горски пожари”, финансиран от Фонд “Научни изследвания”, е посветен на моделирането на разпространението на горски пожари с инструментариума на интуиционистки размитите множества (Intuitionistic Fuzzy Sets) и игровия метод за моделиране (Game Method of Modelling), чрез калибриране на данни за характеристиките на растителността, типични за българската растителност.

Горските пожари

Пожарите са една от обичайните заплахи пред функционирането на горските екосистеми. Те се определят като природно бедствие, тъй като в голямата си част са отвъд способностите на човека да ги контролира. Горските пожари имат пряко отражение върху обществото и околната среда, като годишно унищожават милиони хектари гори, причинявайки човешки жертви, щети върху дивата природа, частично унищожение на горния почвен слой, както и на места за развлечение и отдих.

Последствията от горските пожари са поражения върху уникални екосистеми,  видове, популации и хабитати, които са обект на закрила от националното и европейското законодателства и от международни конвенции в областта на природозащитата и биологичното разнообразие. Те водят до огромни икономически загуби в резултат от унищожаването на ценни ресурси, а средствата необходими за гасенето и възстановяването на щетите от горските пожари са огромни.

Смята се, че горските пожари допринасят за повишаването на нивата на вредни емисии в атмосферата, което се отразява върху климата. Горските пожари индиректно се отразяват и върху ерозионните, свлачищните процеси и наводненията, причинени от интензинви валежи по стръмни терени, чиято растителност е била унищожена в резултат от пожари и свързани с пожари бедствия.

За проекта

Проектът е посветен на създаването на модели за разпространението на горски пожари. При моделирането основно ще се използва апарата на игровото моделиране, като резултатите от него ще бъдат сравнени и с други методи. Ще се създаде програмен продукт, реализиращ широк клас игрови модели (двумерни и тримерни). Игровото моделиране дава възможност от една страна за модификация и разширение на моделите и правилата за функционирането им, а от друга – за комбинация между отделните модели. Членовете на екипа имат богат опит в работата както със средствата за моделиране, така и с реалните моделирани процеси. Затова очакванията ни са за получаване на серия значими резултати в областта на моделирането на горски пожари. Тези резултати ще бъдат публикувани в подходящи списания, докладвани пред конференции, а по-късно (в рамките на проекта) и събрани в монография. По време на работата по проекта членовете на колектива ще работят в тесен контакт с колеги от други страни, специалисти в същата област, за да могат да бъдат интегрирани новостите по света.